Jump to Navigation

„Подаръци за европейски празници“

 

 

 

 

33 Езикова гимназия „Света София“
спечели проект по европейската програма „КОМЕНСКИ“ за училищни партньорства „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“. Темата на проекта е „ПОДАРЪЦИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ“ с работен език – английски език.

Другите участници са:

Yildirim Beyazit Çok Programli Lisesi, гр. Орта, Турция – координатор на проекта и

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie, гр. Ниса, Полша

ноември 2009 г. — юни 2011 г. 

Нашият проект се състои в по-доброто опознаване в културно отношение на държавите, които участват, чрез подготвянето на подаръци и включването им в състезание. Един месец преди „деня на подаръците“ три групи започват изработването на своите подаръци като използват естествени материали и културни елементи, отразяващи собствените им традиции. Нашата цел е да породим съзнание по отношение на някои европейски празници и разнообразните европейски културни черти на всяка от участващите държави.

Целите на партньорството:

— да научим повече за специфичните празници на участващите държави;

— да научим повече за културното наследство на участващите държави;

— да участваме в развитието на политиката за учене през целия живот;

— да насърчим използването на информация и комуникационни технологии за създаването и разпространението на учебни материали;

да създадем възможност за практикуването на чужди езици (английски) и да повишим мотивацията на учениците за изучаване на чужди езици в неблагоприятна социално-икономическа среда;

— да насърчим междукултурния диалог;

да подобрим качеството на образованието и преподавателите чрез разработването на съвместен проект за сътрудничество между европейските училища;

— да споделяме и обменяме знания, опит, добра практика и педагогически методи;

— да обменяме най-добри практики и да разработваме модели с оглед интегрирането на културата в образованието и увеличаването на ефективността чрез обединяване на културния свят и образованието;

— да подпомогнем учениците с недъзи и тези в неравностойно положение да вземат участие в проекта.
 

ТЕМИТЕ

Опознаването и разбирането сред учениците и обучаващите във връзка с разнообразието на европейските култури и езици и тяхното значение.

Придобиването на основни житейски умения и способности, необходими за личното израстване на учениците с оглед бъдещата им професия и активното им европейско гражданство.

Подпомагане на учениците и обучаващите да усвоят и подобрят уменията си за работа в екип, социално общуване, планиране, новаторство, културна чувствителност и себеизразяване, творчество
и гражданско съзнание.

 

Въздействието и ползите за учениците от европейското сътрудничество са:

  • ще бъдат по-насърчени да изучават чужди езици и култури;
  • ще придобият по-голяма чувствителност по отношение на различни културни и социални въпроси; ще проявяват повече творчество, сътрудничество и активност;
  • ще придобият съзнание и повече знания за разнообразието от култури в Европа;

Нашето партньорство набляга главно на участието на учениците.
След като учителите са дали насоки по проекта, детайлите се изпълняват съгласно идеите и предложенията на учениците. При изпълнението учениците имат водеща роля. Групите, които отговарят за подаръците, правят проучвания за празничните дни, изработват подаръците, организират състезанията и изложбите и подготвят своите плакати. С оглед оценката на дейностите, всички ученици гласуват за най-хубав подарък. С помощта на учителите, учениците подготвят анкети, след което провеждат проучване сред образователната и местната общност, както и взимат участие в редовните срещи в училището, за да дадат своята оценка за развитието на партньорството.

 

* * * * * * *Main menu 2

Dr. Radut Consulting